ਮੇਰਾ  ਸਕੂਲ 

ਸ.ਹ.ਸ.ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ,ਜਲੰਧਰ 

The noun
A Noun is the name of a person,place or thing.(ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ,ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ )
1. Mr.Rajan is a book-seller.
2.Gautam was going to Batala.
3. They are eating mangoes.
 
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ,ਬਟਾਲਾ,ਗੋਤਮ ਅਤੇ ਮੈੰਗੋ (ਅੰਬ)ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਹਨ .
Kinds of Nouns(ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ )
There are four kinds of Nous(ਨਾਂਵ ਚਾਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ )
1.Proper Noun(ਵਿਆਕਤੀਵਾਚ੍ਕ ਨਾਂਵ) 
2.Common Noun(ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 
3.Collective Noun(ਸਮੁਦਾਇਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 
4.Abstract Noun(ਭਾਵ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 

A note about kinds of Nouns

(I)Proper Noun is the name of        specific person,place or thing. 

 ( ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ,ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ  ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)

 • Deepak is a good boy.
 • Raju is going to Amritsar.
 • Sunita has done her home work.
 • Tommy is not a bad dog.
 • The Taj Mahal was built by Shahjahan.

(II) Common Noun is the name of a whole class of a person,place or thing.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)

 • Deepak is a good boy.
 • Amritsar is a holy city.
 • Sunita is a good cook.
 • Tommy is not a bad dog.
 • This building is beautiful.

A note about kinds of nouns

(III)Collective Noun is that word which indicates to a group of some person,place or things.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕਠ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕਠ ਜਾਂ ਸ੍ਮੁਹਵਾਚ੍ਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
 • He was selected in the team.
 • Rohan is in seventh class.
 • It is my bunch of keys.
 • Mohan joined the army.
 • I do not like crowd.
(IV)Abstract Noun is the name of some feelings,working or state of something.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣ,ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
 • Honesty is the best policy.
 • I heard some laughter.
 • He looked pretty in his childhood.
 • Soldiers are known for bravery.

There is a great difference between proper and common noun.

ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ.

Proper noun is the individual or personal name of any person,place or thing.

ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਜਗ੍ਹਾ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 

Common noun is a word given to whole category of the same characteristics.

ਕੋਮਨ ਨੋਉਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Example of proper noun:-

ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਊਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:-

Mr. Dhoni is personal name.So, it is proper name of Dhoni. If we call Dhoni only he will listen to.and no other person will listen to us.

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ੀ ਨਾਮ (ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ)ਹੈ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੋਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਆਖਦੇ ਹਨ.

Example of common noun:-

ਕਾਮਨ ਨੋਊ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ :-

He is a player. Now player is a common noun.This noun is dedicated to whole category of players.

ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ.ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ (ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ)ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਹੈ.ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

proper noun is very small in its features.

ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਇੱਕਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

common noun is wider  in sense than proper noun

ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.


Underline the common nouns in the following sentences.Some sentences have more than one common noun. The first one has been done for you.ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉ.ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਹਨ ਕਰੋ :-

 1. The baby was afraid of the dark.
 2. Many people were being treated in the hospital.
 3. The sky was full of dark clouds.
 4. My house is very large.
 5. I like to play with my favorite toys.
 6. Books give us a lot of information.
 7. Amarjit has injured his arm.
 8. The old lady was very lonely.
 9. The train to Jalandhar was late again.
 10. The teacher spoke to her students.
 11. Simran loves watching the television.

Fill in the blanks with suitable common nouns to form meaningful sentences. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਮਨ ਨੋਉਨ ਭਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ :-
 1. Ravi could not find his..........in his bag.
 2. Rahim fell into the .............
 3. The...........was late today.
 4. Our......... is very beautiful.
 5. We bought some...........yesterday.
 6. Isaw a long...........See the pictures and write the common nouns and proper nouns from these pictures on your note-book.